Regulamin rekrutacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Regulamin rekrutacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Regulamin rekrutacji

dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

  do Przedszkola Integracyjnego Nr 120

 

 

 

 1. Wymagana dokumentacja
  • Wniosek wypełnione on-line, wydrukowany podpisany.
  • Orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego – wydawane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną lub w wypadku oczekiwania na wystawienie tegoż dokumentu dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego, iż orzeczenie jest w trakcie wystawienia.
  • We wskazanych przypadkach dokumentacja (psychologiczna lub medyczna) szerzej obrazująca problem dziecka (w celu jak najefektywniejszej organizacji pomocy).

 

 1. Kryteria kwalifikacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa dziecku ubiegającemu się o przyjęcie.
  • Bezpieczeństwo innych dzieci.
  • Możliwość pracy rewalidacyjnej z danym dzieckiem.
  • Przygotowanie placówki pod kątem organizacyjnym do przyjęcia dziecka z daną niepełnosprawnością.

 

 1. Zasady doboru dzieci do poszczególnych grup
 • Dobór dzieci niepełnosprawnych do grupy odbywa się  z zachowaniem takich proporcji, które umożliwiają harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i                              opiekuńczo-rewalidacyjną.
  • W celu sprawdzenia możliwości spełnienia powyższych kryteriów dyrektor powołuje zespół specjalistów, który ma prawo do wcześniejszego kontaktu z dzieckiem i zasięgnięcia informacji od rodziców( prawnych opiekunów dziecka)na temat funkcjonowania dziecka. W związku z tym zaprasza się rodziców ( opiekunów) i dziecko na spotkanie z personelem specjalistycznym w umówionym wcześniej terminie ( analiza dokumentacji, wywiad z rodzicem, obserwacja dziecka).
  • Do przedszkola nie przyjmowane są dzieci z odroczeniami od obowiązku szkolnego, które wcześniej nie uczęszczały do naszego przedszkola.
  • Do przedszkola nie przyjmowane są dzieci z ciężkimi sprzężeniami, wskazującymi na głębokie i znaczne upośledzenie.
  • Dzieci ze specjalnymi wskazaniami medycznymi (leki, cewnikowanie, dieta)mogą być przyjęte tylko po wcześniejszych konsultacjach ustaleniach z rodzicami                 ( wypracowanie pewnych rozwiązań, ustaleń, kompromisów).
  • Podawanie na terenie placówki leków może się odbywać tylko na pisemną prośbę rodziców i ich z ich pełną odpowiedzialnością. Dotyczy to tylko leków przyjmowanych przez dzieci na stałe wiążących się z ich przewlekła choroba określoną  w dokumentacji np. leki przeciwpadaczkowe, psychotropowe, insulina.
 1. Ostatecznie o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor, po wcześniejszych konsultacjach z personelem specjalistycznym.
 2.  Okres rekrutacji, co roku określa organ prowadzący placówkę.